شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

دکمه ها

دکمه جامد

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

دکمه کلیپ

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

دکمه ساده

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

رنگ یک

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

رنگ دو

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

رنگ سه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

کوچک

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

متوسط

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

بزرگ

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

خیلی بزرگ

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،طراحی یا صفحه‌بندی شده است

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان