خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

طراحی و اجرای فرایند فروش و پیش فروش در مجتمع های تجاری اداری           

 

 

 کلیات 

 

فرایند پیش فروش و فروش کالا و خدمات در زمینه های مختلف اقتصادی متفاوت می باشد ، در همین راستا شرح اقدام مختصری در زمینه فرایند پیش فروش و فروش واحد های تجاری اداری و ... ارائه می گردد .

 

 شرح اقدام 

 5-1 بررسی وضعیت تقاضای خرید واحدهای تجاری- اداری پروژه.

5-2 برنامه ریزی و ارائه برنامه زمانبندی جامع مطالعات تبلیغات و مدیریت اجرایی پیش فروش و فروش.

5-3 بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری و پیشنهاد قیمت پایه واحدهای تجاری و اداری و اخذ تاییدیه کارفرما.

5-4 تدوین برنامه تبلیغاتی و اخذ تاییدیه از کارفرما، اجرا و نظارت آن طبق زمان بندی مصوب کارفرما.

5-5 تهیه و تدوین متن حقوقی و فنی مناسب قرارداد پیش فروش و فروش واحدهای تجاری واداری و اخذ تاییدیه کارفرما.

5-6 انجام مذاکره و پیگیری جهت جذب برندهای ممتاز داخلی و خارجی در پروژه.

5-7 ارائه طرح جامع بازاریابی پروژه و مدیریت اجرای آن.

5-8 تدوین برنامه و استراتژی فروش بر پایه طرح بازار یابی.

5-9 انجام کلیه مراحل فرایند اجرایی مهندسی پیش فروش پروژه.

5-10 ارائه تحلیلها و گزارشات آماری ماهانه.

بالا