خطا
 • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری                                   

 

 

 ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری به متولیان اقتصادی از طریق تجزیه و تحلیل فاکتور های اقتصادی ذیل 

 • انجام بررسي هاي مالي
 • برآورد سرمايه گذاري ثابت 
 • برآورد سرمايه در گردش 
 • برآورد هزينه ساليانه توليد 
 • برآورد استهلاك ساليانه سرمايه گذاري 
 • برآورد كل سرماية مورد نياز طرح 
 • برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 
 • تعيين منابع تأمين مالي طرح و هزينه هاي مالي آن 
 • تحليل درآمدها و هزينه هاي طرح 
 • تعيين عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمايه گذاري و آورده سهام 
 • انجام بررسي هاي اقتصادي
 • تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايه‌گذاري 
 • تعيين ارزش فعلي خالص NPV
 • محاسبه نرخ بازده داخلی IRR
 • تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي براي آورده سهامداران 
 • تعيين دوره بازگشت سرمايه 
 • تحليل نقطه سربسر 
 • تحليل حساسيت طرح به هزينه¬هاي پيش¬بيني نشده 
 • تحليل اقتصادي طرح 
 • انجام آناليز حساسيت پروژه 
 • معرفي ريسك هاي مالي و اقتصادي و عواقب ناشي از آن 
 • تحليل نسبتهاي مالي 
 • بودجه بندي طرح 
 • برآورد قيمت پروژه 
 • تعيين قدر السهم سهامدارن 
 • تحليل اثرات متقابل طرحها
 • تهية صورت حسابهاي مالي 
 • بررسي تركيب سهامداران
بالا